Warunki korzystania

Nasza firma posiada wiele lat doświadczenia w organizacji transferów lotniskowych. Wyrózniamy się wysoką jakością usług i przystępnymi cenami. Specjalizujemy się w profesjonalnym transporcie podczas bizesowych oraz wakacyjnych podrózy
warsaw transfers image
Prowadzimy stronę internetową http://www.warsawtransfers.com (“Strona”), a także wszelkie inne powiązane produkty i usługi, które odwołują się lub zawierają odnośniki do niniejszych warunków prawnych (“Warunki prawne”) (łącznie “Usługi”).
Można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem +48 726 726 002 lub mailowo pod adresem info@warsawtransfers.com.
Niniejsze Warunki prawne stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między użytkownikiem, osobiście lub w imieniu podmiotu (“użytkownik”), a Forto Group Sp. z o.o., dotyczącą dostępu do Usług i korzystania z nich. Użytkownik potwierdza, że uzyskując dostęp do Usług, przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków prawnych. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRAWNYMI, WÓWCZAS MA WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z USŁUG I MUSI NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NICH.
Dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane w Usługach, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania od czasu do czasu zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków prawnych. Będziemy informować użytkownika o wszelkich zmianach, aktualizując datę “ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków prawnych, a użytkownik zrzeka się prawa do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków prawnych w celu uzyskania informacji o ich aktualizacjach. Użytkownik będzie podlegał zmianom zawartym w zmienionych Warunkach prawnych i będzie się uważać, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je poprzez dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu zmienionych Warunków prawnych.
Usługi są przeznaczone dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Usług ani się w nich rejestrować.
SPIS TREŚCI
 1. NASZE USŁUGI
 2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW
 4. ZAKUPY I PŁATNOŚCI
 5. POLITYKA
 6. DZIAŁANIA ZABRONIONE
 7. WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
 8. LICENCJA NA WKŁADY
 9. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 11. TERMIN I ROZWIĄZANIE UMOWY
 12. MODYFIKACJE I PRZERWY
 13. PRAWO WŁAŚCIWE
 14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 15. KOREKTY
 16. WYŁĄCZNIK
 17. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 18. ODSZKODOWANIE
 19. DANE UŻYTKOWNIKA
 20. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY
 21. RÓŻNE
 22. KONTAKT Z UŻYTKOWNIKAMI
 23. NASZE USŁUGI
Informacje przekazywane podczas korzystania z Usług nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami, lub które poddawałyby nas jakimkolwiek wymogom rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Nasza własność intelektualna
Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszych Usługach, w tym wszystkich kodów źródłowych, baz danych, funkcjonalności, oprogramowania, projektów stron internetowych, materiałów audio, wideo, tekstów, zdjęć i grafik w Usługach (zwanych łącznie “Treścią”), a także znaków towarowych, znaków usługowych i logo w nich zawartych (“Znaki”).
Nasza Treść i Znaki są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych (oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji) oraz traktatami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.
Treść i Znaki są dostarczane w Usługach lub za ich pośrednictwem w stanie “TAK JAK JEST” wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego lub do wewnętrznych celów biznesowych.
Korzystanie przez użytkownika z naszych Usług
Pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków prawnych, w tym sekcji “DZIAŁALNOŚĆ ZABRONIONA” poniżej, udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na:
dostęp do Usług; oraz
pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której użytkownik uzyskał prawidłowy dostęp.
wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego lub wewnętrznych celów biznesowych.
Z wyjątkiem przypadków określonych w tej sekcji lub w innych miejscach naszych Warunków prawnych, żadna część Usług ani żadna Treść lub Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody.
Jeśli użytkownik chce wykorzystać Usługi, treści lub znaki w sposób inny niż określony w tej sekcji lub w innych częściach naszych Warunków prawnych, powinien skierować swoje żądanie na adres: info@warsawtransfers.com. Jeśli kiedykolwiek udzielimy Ci pozwolenia na zamieszczanie, reprodukcję lub publiczne wyświetlanie jakiejkolwiek części naszych Usług lub Treści, musisz wskazać nas jako właścicieli lub licencjodawców Usług, Treści lub Znaków i upewnić się, że wszelkie informacje o prawach autorskich lub prawach własności pojawiają się lub są widoczne podczas zamieszczania, reprodukcji lub wyświetlania naszych Treści.
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w odniesieniu do Usług, Treści i Znaków.
Każde naruszenie tych praw własności intelektualnej będzie stanowić istotne naruszenie naszych Warunków prawnych, a prawo użytkownika do korzystania z naszych Usług zostanie natychmiast zakończone.
Zgłoszenia użytkownika
Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą sekcją i sekcją “DZIAŁALNOŚĆ ZABRONIONA” przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług, aby zrozumieć (a) prawa, które nam przyznajesz, i (b) obowiązki, które masz, gdy publikujesz lub przesyłasz jakiekolwiek treści za pośrednictwem Usług.
Zgłoszenia: Przesyłając nam bezpośrednio jakiekolwiek pytanie, komentarz, sugestię, pomysł, informację zwrotną lub inne informacje dotyczące Usług (“Zgłoszenie”), użytkownik zgadza się na przeniesienie na nas wszystkich praw własności intelektualnej do takiego Zgłoszenia. Użytkownik wyraża zgodę na to, że będziemy właścicielem Przesłania i będziemy mieli prawo do jego nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania w dowolnym, zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez uznania lub wynagrodzenia dla użytkownika.
Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co zamieszcza lub przesyła: Przesyłając nam Materiały za pośrednictwem dowolnej części Usług, użytkownik:
potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z naszą “DZIAŁALNOŚCIĄ ZABRONIONĄ” i nie będziesz zamieszczać, wysyłać, publikować, przesyłać ani transmitować za pośrednictwem Usług żadnych Materiałów Przekazu, które są nielegalne, nękające, nienawistne, szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne, nękające, obraźliwe, dyskryminujące, zagrażające jakiejkolwiek osobie lub grupie, o charakterze seksualnym, fałszywe, niedokładne, zwodnicze lub wprowadzające w błąd;
w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzeknie się wszelkich praw moralnych do wszelkich takich Zgłoszeń;
zagwarantować, że wszelkie takie Zgłaszane Materiały są oryginalne dla Ciebie lub że posiadasz niezbędne prawa i licencje do przesyłania takich Zgłaszanych Materiałów oraz że jesteś w pełni upoważniony do przyznania nam wyżej wymienionych praw w odniesieniu do swoich Zgłaszanych Materiałów; oraz
gwarantujesz i oświadczasz, że Twoje Materiały nie stanowią informacji poufnych.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesłane przez siebie Materiały i wyraźnie zgadza się zwrócić nam wszelkie straty, jakie możemy ponieść z powodu naruszenia przez użytkownika (a) niniejszego punktu, (b) praw własności intelektualnej osób trzecich lub (c) obowiązującego prawa.
 1. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) użytkownik ma zdolność prawną i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków prawnych; (2) użytkownik nie jest nieletni w jurysdykcji, w której zamieszkuje; (3) użytkownik nie uzyska dostępu do Usług za pomocą środków zautomatyzowanych lub niebędących dziełem człowieka, czy to za pomocą bota, skryptu czy w inny sposób; (4) użytkownik nie będzie korzystał z Usług w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (5) korzystanie przez użytkownika z Usług nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani przepisów.
Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Usług (lub ich części).
 1. ZAKUPY I PŁATNOŚCI
Akceptujemy następujące formy płatności:
 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • Discover
Użytkownik zobowiązuje się do podania aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Usług. Użytkownik zobowiązuje się również do niezwłocznego aktualizowania informacji dotyczących konta i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży zostanie dodany do ceny zakupów, jeśli uznamy to za konieczne. Możemy zmienić ceny w dowolnym momencie. Wszystkie płatności będą dokonywane w PLN.
Użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie opłaty po cenach obowiązujących w danym momencie za zakupy i wszelkie obowiązujące opłaty za wysyłkę, a także upoważnia nas do obciążenia wybranego przez siebie dostawcy płatności wszelkimi takimi kwotami w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w wycenach, nawet jeśli zażądaliśmy już lub otrzymaliśmy płatność.
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Usług. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej metody płatności i/lub zamówień, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłkowego. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.
 1. POLITYKA
Wszystkie sprzedaże są ostateczne i nie będą wydawane zwroty.
 1. DZIAŁANIA ZABRONIONE
Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Usług ani korzystać z nich w celach innych niż te, dla których udostępniamy Usługi. Usług nie można wykorzystywać w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są przez nas wyraźnie popierane lub zatwierdzane.
Jako użytkownik Usług, użytkownik zgadza się nie:
Systematycznie pobierać danych lub innych treści z Usług w celu stworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody z naszej strony.
Oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
Niewłaściwego korzystania z naszych usług wsparcia lub składania fałszywych zgłoszeń o nadużyciach lub niewłaściwym postępowaniu.
Korzystania z Usług w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.
Używania nieautoryzowanych ramek lub linków do Usług.
Przesyłania lub przekazywania (lub prób przesyłania lub przekazywania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłego publikowania powtarzającego się tekstu), które zakłócają niezakłócone korzystanie z Usług przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, funkcje, działanie lub konserwację Usług.
Angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub używanie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.
Usuwania informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakichkolwiek treści.
Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę albo używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
Przekazywać lub transmitować (lub podejmować próby przekazania lub transmisji) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania lub przekazywania informacji, w tym bez ograniczeń, czystych formatów wymiany grafiki (“gifs”), pikseli 1×1, błędów internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako “spyware” lub “pasywne mechanizmy zbierania” lub “pcms”).
Zakłócania, przerywania lub tworzenia nadmiernego obciążenia dla Usług lub sieci albo usług połączonych z Usługami.
Nękać, denerwować, zastraszać ani grozić żadnemu z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w świadczenie dowolnej części Usług na rzecz użytkownika.
Próby obejścia wszelkich środków Usług zaprojektowanych w celu zapobiegania lub ograniczania dostępu do Usług lub jakiejkolwiek ich części.
Kopiowania lub dostosowywania oprogramowania Usług, w tym między innymi kodu PHP, HTML, JavaScript lub innego.
Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, rozszyfrowywania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej oprogramowania składającego się na Usługi lub w jakikolwiek sposób stanowiącego ich część.
Z wyjątkiem sytuacji, które mogą wynikać ze standardowego korzystania z wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, nie używa, nie uruchamia, nie opracowuje ani nie rozpowszechnia żadnego zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń żadnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka ani czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Usług, ani nie używa i nie uruchamia żadnego nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
Korzystać z usług agenta zakupu lub pośrednika w zakupie w celu dokonywania zakupów w Usługach.
Nieuprawnionego korzystania z Usług, w tym zbierania nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub inną w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
Korzystania z Usług w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywania Usług i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.
 1. WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Usługi nie oferują użytkownikom możliwości przesyłania lub umieszczania treści.
 1. LICENCJA NA WKŁADY
Użytkownik i Usługi zgadzają się, że możemy uzyskać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe dostarczone przez użytkownika zgodnie z warunkami Polityki prywatności i wyborami użytkownika (w tym ustawieniami).
Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Usług, użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia dla użytkownika.
 1. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Usług pod kątem naruszeń niniejszych Warunków prawnych; (2) podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według naszego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki prawne, w tym m.in. zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie możliwym) dowolnego Wkładu użytkownika lub dowolnej jego części; (4) według naszego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, usunąć z Usług lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Usługami w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Usług.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności: www.warsawtransfers/polityka-prywatnosci-pl. Korzystając z Usług, zgadzasz się na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków prawnych. Informujemy, że Usługi są hostowane w Polsce. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług z jakiegokolwiek innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy prawa lub inne wymogi dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, różniące się od przepisów obowiązujących w Polsce, wówczas poprzez dalsze korzystanie z Usług użytkownik przekazuje swoje dane do Polski i wyraźnie wyraża zgodę na przekazywanie i przetwarzanie swoich danych w Polsce.
 1. TERMIN I ROZWIĄZANIE UMOWY
Niniejsze Warunki prawne pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Usług przez użytkownika. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRAWNYCH, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z USŁUG (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZY ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRAWNYCH LUB OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W USŁUGACH LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE ZAMIESZCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO UZNANIA.
Jeśli zakończymy lub zawiesimy Twoje konto z jakiegokolwiek powodu, zabraniamy Ci rejestrowania i tworzenia nowego konta pod Twoim nazwiskiem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem, lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.
 1. MODYFIKACJE I PRZERWY
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Usług w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według naszego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszych Usługach. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia wszystkich lub części Usług bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.
Nie możemy zagwarantować, że Usługi będą dostępne przez cały czas. Możemy doświadczyć problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub innych problemów, a także potrzebować przeprowadzić konserwację związaną z Usługami, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rewizji, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Usług w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich w czasie jakiegokolwiek przestoju lub przerwania świadczenia Usług. Żadne z postanowień niniejszych Warunków prawnych nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Usług lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.
 1. PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki prawne są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, a zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeżeli Państwa miejsce zamieszkania znajduje się w UE i są Państwo konsumentami, dodatkowo przysługuje Państwu ochrona przewidziana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju zamieszkania. Forto Group Sp. z o.o. i Ty zgadzasz się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów _, co oznacza, że możesz wystąpić z roszczeniem o obronę swoich praw do ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków prawnych w Polsce
, lub w państwie UE, w którym zamieszkujesz.
 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Nieformalne negocjacje
Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami prawnymi (każdy z nich to “Spór”, a łącznie “Spory”) wniesionych przez użytkownika lub nas (indywidualnie “Strona”, a łącznie “Strony”), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania dowolnego Sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od jednej ze Stron do drugiej.
Wiążący arbitraż
Wszelkie spory wynikające ze stosunków pomiędzy Stronami niniejszych Warunków prawnych będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażu z siedzibą w Strasburgu, który obowiązuje w momencie złożenia wniosku o arbitraż i którego przyjęcie stanowi akceptację niniejszej klauzuli. Siedzibą arbitrażu jest Warszawa
Polska
. Językiem postępowania jest język polski
. Właściwymi przepisami prawa materialnego jest prawo polskie.
Ograniczenia
Strony postanawiają, że arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) nie należy łączyć arbitrażu z jakimkolwiek innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był arbitrażowany na zasadzie pozwu zbiorowego lub aby wykorzystywać
wykorzystywać
(c) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór został wniesiony w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.
Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu
Strony zgadzają się, że następujące spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji, wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę praw własności intelektualnej jednej ze Stron lub dotyczące ich ważności; (b) wszelkie spory związane z zarzutami kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub
nieautoryzowanego
(c) wszelkich roszczeń o wydanie nakazu sądowego. Jeśli to postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze stron nie zdecyduje się na arbitraż jakiegokolwiek sporu objętego tą częścią postanowienia, która została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy w obrębie sądów wymienionych jako właściwe powyżej, a strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.
 1. KOREKTY
W Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Usługach w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.
 1. ZRZECZENIE
USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE NA ZASADZIE “AS-IS” I “AS-AVAILABLE”. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, ZWIĄZANE Z USŁUGAMI I KORZYSTANIEM Z NICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAMY OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI USŁUG ANI ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH, (3) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB WYKORZYSTANIA NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH NA NICH PRZECHOWYWANYCH, (4) PRZERW LUB ZAPRZESTANIA TRANSMISJI DO LUB Z USŁUG, (5) WSZELKICH BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZEKAZANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, ANI ZA ŻADNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ LUB APLIKACJĘ MOBILNĄ PRZEDSTAWIONĄ W BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG ZE STRONY OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ SWOIM NAJLEPSZYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.
 1. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA NASZĄ RZECZ, JEŚLI W OGÓLE. NIEKTÓRE PRAWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE PEWNYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.
 1. ODSZKODOWANIE
Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze podmioty zależne,
 1. DANE UŻYTKOWNIKA
  Będziemy przechowywać pewne dane, które użytkownik przekazuje do Usług w celu
  zarządzania świadczeniem Usług, jak również dane związane z korzystaniem z Usług przez użytkownika.
  Usług. Mimo że regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik jest wyłącznie
  odpowiedzialność za wszystkie dane przesyłane przez użytkownika lub związane z działaniami podejmowanymi przez niego za pomocą Usług.
  podejmowanych przy użyciu Usług. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za
  utratę lub uszkodzenie takich danych, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do działań przeciwko nam
  wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.
 2. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE
  I PODPISY
  Odwiedzanie Usług, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi
  komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i
  zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy
  użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Usług, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.
  aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z
  PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW,
  ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE ZAWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH
  TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. Użytkownik
  niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub wymagań wynikających z wszelkich ustaw, przepisów, rozporządzeń
  rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub
  dostarczania lub przechowywania nieelektronicznych zapisów, lub do płatności lub udzielania kredytów
  za pomocą środków innych niż elektroniczne.
 3. RÓŻNE
  Niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne zamieszczone przez nas w Usługach lub
  w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między
  użytkownikiem a nami. Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków
  nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki prawne
  działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa
  i zobowiązań na inne podmioty w dowolnym czasie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty,
  szkody, opóźnienia lub brak działania spowodowane przez jakiekolwiek przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli
  jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków prawnych zostanie uznane za niezgodne z prawem,
  nieważne lub nieegzekwowalne, takie postanowienie lub jego część zostanie uznane za oddzielone od
  z niniejszych Warunków prawnych i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
  postanowień. Między użytkownikiem a nami nie powstaje żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja
  tworzona między użytkownikiem a nami w wyniku niniejszych Warunków prawnych lub korzystania z Usług.
  Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki prawne nie będą interpretowane na naszą niekorzyść ze względu na ich
  ich sporządzenia. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich środków obrony, jakie może mieć na podstawie
  elektroniczną formę niniejszych Warunków prawnych oraz brak podpisania przez strony niniejszego dokumentu w celu
  wykonania niniejszych Warunków prawnych.
 4. KONTAKT Z NAMI
  W celu rozstrzygnięcia skargi dotyczącej Usług lub uzyskania dalszych informacji
  dotyczących korzystania z Usług, należy skontaktować się z nami pod adresem:
  Forto Group Sp. z o.o.

Telefon: +48 726 726 002